nl

Mustad Gegevensbeschermingsbeleid

3 Augustus 2023

Mustad Netherlands B.V. en haar gelieerde ondernemingen ("Mustad", "ons", "wij" of "onze") hebben dit Privacybeleid opgesteld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten. Dit omvat de verwerking van Persoonsgegevens via onze gezamenlijke websites (zoals hieronder uiteengezet in Definities) en onze mobiele applicatie EQUINET (gezamenlijk: de "Diensten").

Dit privacybeleid bevat informatie over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens wanneer u onze Diensten gebruikt, evenals de keuzes en rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Het legt in algemene termen uit hoe we proberen te voldoen aan de wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, inclusief, maar niet beperkt tot, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en nationale wetten die de AVG implementeren, evenals de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in andere rechtsgebieden, zoals Australië en Nieuw-Zeeland.

Definities

Diensten

Onze Diensten omvatten alle producten en diensten die wij kunnen aanbieden, inclusief de volgende websites en mobiele applicaties die worden beheerd of geleverd door Mustad:

o www.mustad.com

o www.stcroixforge.com

o www.hellerhoofrasps.com

o www.capewellhorsenails.com

o shop.mustad.com

o shop.mustad.se

o mustadbenelux.com

o farrierportal.com

o EQUINET App (mobiele applicatie) en equinetapp.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekenen alle informatie met betrekking tot een levend individu die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die informatie (of aan de hand van die informatie en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd met bepaalde Diensten of afkomstig zijn van de infrastructuur van de Diensten zelf (bijvoorbeeld, de duur van een websitebezoek of uw gebruik van onze EQUINET-applicatie).

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensstukjes die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of samen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop enige persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Met uitzondering van bepaalde gegevens die u kunt kiezen om te verwerken met behulp van onze EQUINET-app (zie hieronder), zijn wij de Gegevensbeheerder voor de verwerking van uw Persoonsgegevens met betrekking tot onze Diensten.

Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensbeheerder verwerkt.

We kunnen de diensten van verschillende Dienstverleners gebruiken om uw gegevens efficiënter te verwerken.

Informatieverzameling en -gebruik

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Diensten kunnen wij u vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (Persoonsgegevens) te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.

Persoonsgegevens die wij kunnen vereisen, omvatten onder andere:

● E-mailadres

● Voornaam en achternaam

● Telefoonnummer

● Adres, provincie, postcode, stad, land

● Bedrijfsnaam en functie

Andere Persoonsgegevens die u kunt kiezen te verwerken via onze EQUINET App

U kunt ervoor kiezen bepaalde Persoonsgegevens te verwerken via onze EQUINET App, zoals Persoonsgegevens met betrekking tot uw klanten en hun paarden, diensten die u uitvoert voor uw klanten, afspraken die zijn gepland met klanten of andere derde partijen, enzovoort. Voor dit doel stelt de EQUINET App u onder andere in staat om uw contacten rechtstreeks vanuit het telefoonboek van uw apparaat naar de EQUINET App te importeren. Deze service kan naar eigen goeddunken worden gebruikt. U heeft controle over en bent verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens van uw klanten en andere derde partijen die u kiest te verwerken in de EQUINET App. Voor deze categorie van Persoonsgegevens bent u de Gegevensbeheerder en is Mustad de Gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in de AVG). De Gebruiksvoorwaarden voor onze EQUINET App bevatten bepalingen inzake gegevensverwerking ('standaardbepalingen inzake gegevensverwerking') die van toepassing zijn op onze verwerking van Persoonsgegevens als Gegevensverwerker.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de activiteit op en het gebruik van onze Diensten te analyseren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die mogelijk een anonieme unieke identifier bevatten. Cookies worden naar uw browser gestuurd vanaf een website en op uw apparaat opgeslagen. Ook worden trackingtechnologieën zoals tags en scripts gebruikt om informatie te verzamelen en bij te houden om (het gebruik van) onze Diensten te verbeteren en te analyseren. Dit wordt gedaan om uw klantbeleving te verbeteren bij het gebruik van onze Diensten.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren als u dat verkiest. U kunt ook de cookie-instellingen op onze websites individualiseren via de pop-upmelding. Als u ervoor kiest bepaalde cookies te weigeren, kan het zijn dat u mogelijk geen toegang heeft tot alle of delen van onze websites.

Doelen voor de verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van onze relatie met u):

● Het leveren en onderhouden van onze Diensten

● U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze Diensten

● U in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Diensten wanneer u ervoor kiest dit te doen

● Klantondersteuning bieden

● Statistische informatie verzamelen om onze Diensten te verbeteren

● Het monitoren van het gebruik van onze Diensten

● Technische problemen detecteren, voorkomen en aanpakken

● U contacteren en informatie verwerken die u aan ons heeft verstrekt met betrekking tot uw sollicitatie voor een baan of stage bij Mustad.

● Het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die relevant voor u kunnen zijn, evenals in de context van (registratie voor) een van onze evenementen. Wanneer u een van onze evenementen heeft bijgewoond, kunnen we u ook contacteren voor feedback.

● Voor veiligheidsdoeleinden, door middel van het gebruik van cameratoezicht om onze eigendommen en de veiligheid van ons, onze medewerkers en bezoekers te beschermen.

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de AVG

De juridische basis van Mustad voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid is afhankelijk van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Mustad kan uw Persoonsgegevens verwerken op basis van een of meerdere van de volgende juridische gronden:

● De uitvoering van een overeenkomst met u of om maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt gesloten

● Uw geïnformeerde toestemming

● Een gerechtvaardigd belang

● Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en wettelijke verplichtingen (inclusief geldige verzoeken van overheidsinstanties voor de openbaarmaking van Persoonsgegevens).

Bewaren van gegevens

Mustad bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Mustad zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een relatief korte periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden of om de functionaliteit van onze Diensten te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Delen van uw Persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens delen met derden. We zullen dit alleen doen wanneer we dit noodzakelijk achten. We delen uw gegevens alleen met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat een overdracht van uw Persoonsgegevens onderworpen is aan passende waarborgen.

Als u zich buiten Nederland bevindt en informatie aan ons verstrekt, let dan op dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overdragen en daar verwerken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

• Overheidsinstellingen zoals de belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten.

• Mustad-gelieerde ondernemingen, distributeurs, leveranciers en onderaannemers (zoals reparatiecentra);

• Ketenpartners en andere dienstverleners zoals banken, verzekeraars, deurwaarders, accountants, belastingadviseurs en andere adviseurs;

• Externe leveranciers zoals IT-dienstverleners, hosting- en cloud-dienstverleners of andere leveranciers aan wie we IT- en ondersteunende diensten uitbesteden.

Als de derde partij waarmee uw Persoonsgegevens worden gedeeld, wordt aangeduid als een Gegevensverwerker in de zin van de AVG, zullen we ook een overeenkomst inzake gegevensverwerking met deze derde partij sluiten.

Mustad zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Beveiliging van gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot Persoonsgegevens, dat de toegang tot en de overdracht van de Persoonsgegevens wordt beschermd door passende waarborgen zoals beveiligde verbindingen en firewalls, en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u de volgende rechten:

U heeft het recht om ons te verzoeken toegang te krijgen tot, rectificatie, wissen, beperking en overdracht van uw Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail

[email protected]

Schriftelijke brief

Mustad Netherlands B.V.

T.a.v.: IT Mustad

Pascallaan 42

8218 NJ Lelystad

Nederland

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Mustad zal binnen 28 kalenderdagen op uw verzoek reageren. Afhankelijk van het aantal verzoeken dat we ontvangen en de complexiteit ervan, kan deze periode met 2 maanden worden verlengd, in welk geval we u van een dergelijke verlenging op de hoogte zullen stellen.

Houd er rekening mee dat de rechten van personen onder de AVG onderworpen zijn aan bepaalde beperkingen en niet altijd kunnen worden toegekend. Een verzoek kan gedeeltelijk of geheel worden geweigerd op basis van deze beperkingen, zoals wettelijke verplichtingen, de rechten van derden en de gerechtvaardigde belangen van Mustad.

Als we niet in staat zijn om een bepaald verzoek in te willigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, met opgave van de redenen.

Binnen de EU hebben EU-burgers het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Een lijst van alle EU-toezichthoudende autoriteiten is beschikbaar op de website van de Europese Gegevensbeschermingsraad: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). We stellen het op prijs als u eerst contact met ons opneemt zodat we kunnen proberen tot een minnelijke oplossing te komen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen bewust geen Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming (voor zover nodig onder de toepasselijke wet), nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze websites. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze websites te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Neem contact met ons op

Mustad verwelkomt uw opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

● Per e-mail: [email protected]

● Per telefoonnummer: +31(0)320 211 420

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt en gepubliceerd op: 3 augustus 2023.

 

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to